Aktualności

Windykator a komornik

W nawiązaniu do wielu pytań postanowiłem napisać artykuł o różnicach pomiędzy windykatorem a komornikiem sądowym. Jak już widać po nagłówku nie możemy utożsamiać tych dwóch podmiotów. Pomiędzy nimi występują pewne podobieństwa, ale i  różnice. Windykator windykuje długi, a komornik je egzekwuje. Przyświeca im jeden cel – odzyskanie środków od dłużnika. Podstawą działania windykatora jest pełnomocnictwo udzielone przez wierzyciela. Podejmowanie czynności bez takiego umocowania może narazić windykatora na odpowiedzialność karną oraz finansową.

Więcej...

Rodo Rodo Rodo...

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęło w Polsce obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wspomniane rozporządzenie to unijne prawo, które zastępuje dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Nowe przepisy mają zastosowanie do wszelkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe niezależnie od ich formy prawnej.

Więcej...

Czy windykator bądź komornik może zabezpieczyć samochód w leasingu?

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z pojęciem leasingu. Jednakże tak naprawdę niewiele osób wie na czym on polega. Zacznijmy od tego, że leasing jest formą finansowania podobnie jak kredyt czy faktoring. Leasing jest umową nazwaną, którego definicję normatywną odnajdziemy w art. 709(1) Kodeksu Cywilnego. Stanowi on, że leasing to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami tj. leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym), której przedmiotem jest określona rzecz.

Więcej...

Komornik zabrał moją rzecz. Nie jestem dłużnikiem. Co zrobić?

W świetle aktualnych przepisów Komornik Sądowy jest władny do przeprowadzenia czynności terenowych pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym. Ponadto, w myśl art. 814 Kpc Komornik może zarządzić przeszukanie mieszkania, jednakże warunkiem sine qua non jest faktyczne zamieszkiwanie w nim przez dłużnika. Pozwala to Komornikowi zajmować ruchomości np. u najemcy mieszkania, który jest tylko lokatorem, a nie właścicielem nieruchomości. Konsekwencje art. 814 kpc wskazuje art. 845 kpc, który stanowi o zajęciu ruchomości należących do dłużnika.

Więcej...

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, gdy niezapłacenie faktury przez dłużnika spowodowało zaburzenie kondycji finansowej wierzyciela. Niestety te tzw."wirtualne pieniądze" na wystawionej fakturze nieraz skutkowały nawet ogłoszeniem upadłości wierzyciela. Formą rekompensaty dla wierzyciela za opóźnienie w płatnościach jest zryczałtowana kwota 40 euro, która jest należna wierzycielowi automatycznie od dłużnika już od pierwszego dnia opóźnienia w płatnościach bez potrzeby uzyskiwania tytułu egzekucyjnego czy tytułu wykonawczego.

Więcej...

bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z o.o.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zoo okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu poza pewnymi wyjątkami odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). W takiej sytuacji wierzyciel można starać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki zoo, która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko wspólnikom jako dłużnikom. Daje to możliwość prowadzenie egzekucji z majątku osobistego członków zarządu.

Więcej...

skarga pauliańska

Skarga Pauliańska umożliwia wierzycielowi wytoczenie powództwa w sytuacji, gdy dłużnik działając z pokrzywdzeniem wierzyciela dokonał czynności prawnej np. przeniósł własność nieruchomości na osobę trzecią, która otrzymała w zamian za to korzyść majątkową (art. 527 i nast. Kodeksu Cywilnego). Prowadzi to do uznania takiej czynności za bezskuteczną. Daje to wierzycielowi szansę na zaspokojenie się z majątku dłużnika, który formalnie został przepisany uprzednio na osobę trzecią.

Więcej...

postępowanie zabezpieczające

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 492 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego). Postępowanie zabezpieczające pozwala na zabezpieczenie majątku dłużnika przed uzyskaniem klauzuli wykonalności przeciwko temu dłużnikowi.

Więcej...

Przedawnienie roszczeń

Mój dług przedawnił się...Czego domaga się ode mnie komornik..? Dlaczego firma windykacyjna przesyła mi kolejne wezwanie do zapłaty..? Niestety bardzo często są to pytania dłużników, którzy nie mają elementarnej wiedzy prawnej w tym zakresie. Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w kodeksie cywilnym. Zgodnie z treścią art.118 Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi lat 6, a jeżeli chodzi o roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz świadczeniami okresowymi np.

Więcej...

umorzenie postępowania egzekucyjnego a umorzenie długu

Z powodu niewiedzy ludzie często utożsamiają umorzenie postępowania egzekucyjnego z umorzeniem długu. Dlaczego? Powiem szczerze, że nie wiem, gdyż są to dwie zupełnie inne sytuacje. Z  umorzeniem postępowania egzekucyjnego spotykamy się najczęściej, gdy komornik sądowy prowadzący postępowanie stwierdzi, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej niż koszty egzekucyjne (art.824 §1 pkt 3 kpc), czyli np. gdy wysokość odsetek miesięcznych przewyższa kwoty egzekwowane przez komornika albo gdy dłużnik formalnie nie ma żadnego majątku tj.

Więcej...

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: