Polityka prywatności

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z usługami świadczonymi przez Michała Starzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA WINDYKACYJNA MS MICHAŁ STARZYŃSKI, ul. Pana Balcera 6B, lok. U4, 20-631 Lublin, NIP: 7123228804, REGON: 061029364, wyżej wymieniony, jako Administrator, przetwarza dane osobowe zgodnie
  z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), zwanym dalej „RODO”.

 2. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest: Michał Starzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA WINDYKACYJNA MS MICHAŁ STARZYŃSKI, ul. Pana Balcera 6B, lok. U4, 20-631 Lublin, NIP: 7123228804, REGON: 061029364, tel.: 796 819 225, e-mail: biuro@mswindykacja.pl .

 3. W przypadku kierowania do ADO korespondencji, Państwa dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Dane przekazywane w ramach korespondencji e-mailowej lub pocztą tradycyjną lub telefonicznie mogą być też przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Taka sytuacja ma miejsce, np. kiedy zwrócą się Państwo do Administratora w celu nawiązania współpracy.

 5. W razie przetwarzania danych dla celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych podczas zawierania umowy.

 6. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań, w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 7. Dane mogą być ujawnione, w tym powierzone do przetwarzania, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Odbiorcami danych mogą być w szczególności organy władzy publicznej i sądy oraz osoby i podmioty, przeciwko którym dochodzone mogą być roszczenia lub egzekwowane prawa związane z wykonywaniem umowy lub podejmowaniem innych czynności związanych ze współpracą z Państwem. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, chyba że zajdzie taka potrzeba w szczególności w związku z wykonywaniem umowy na Państwa rzecz. Wówczas zostaną Państwo o tym poinformowani.

 8. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale z reguły niezbędne, np. do zawarcia umowy
  i jej prawidłowego wykonania, jak też do wykonania czynności przed zawarciem umowy,
  np. w celu umożliwienia kontaktu z Państwem. Konsekwencją niepodania danych może być
  w szczególności brak możliwości nawiązania współpracy lub brak możliwości prawidłowego wykonania umowy. Podanie niektórych danych może też wynikać z przepisów prawa.

 10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 11. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać
  z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych dołączaną do umowy. Co do zasady, mogą one być wówczas przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 7 lat od końca roku, w którym wygasła w/w umowa, przy czym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (z zastrzeżeniem wyjątków), zaś dodatkowy rok jest na wypadek zgłoszenia roszczeń w ostatniej chwili lub problemów z doręczeniem, natomiast liczenie od końca roku służy ułatwieniu zarządzania danymi z umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane przed zawarciem umowy na Państwa żądanie są przetwarzane w tym celu do czasu zawarcia umowy lub zakończenia kontaktu związanego z chęcią jej zawarcia.

 12. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 13. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych;

  2. prawo do sprostowania danych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania;

  4. prawo uzyskania kopii danych;

  5. prawo usunięcia danych;

  6. prawo do przenoszenia danych osobowych;

  7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego - jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu);

  8. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania;

  9. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  10. prawo do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

  11. prawo do bycia zapomnianym.

 14. Wnioski dotyczące Państwa danych mogą Państwo składać w formie pisemnej lub via e-mail, na adresy wskazane wyżej.

Czynności detektywistyczne:

1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonymi czynnościami detektywistycznymi:

 • detektyw przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności detektywistycznych, bez zgody osób, które te dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej (art. 28a ustawy o usługach detektywistycznych);

 • do wykonywania czynności detektywistycznych i przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO);

Cookies.

 1. Administrator może wykorzystywać pliki typu „Cookies” w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania swoich stron internetowych.

 2. Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.

 3. „Cookies” wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, odpowiednio wyświetlić stronę internetową i pomóc dostosować ją do indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  3. utrzymania sesji Użytkownika, co sprawia, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. W ramach strony internetowej mogą być wykorzystywane następujące rodzaje plików „Cookies”:

  1. „niezbędne” pliki „Cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki „Cookies”,

  2. pliki „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

  3. „funkcjonalne” pliki „Cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

  4. „reklamowe” pliki „Cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są
  w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. Ograniczenie stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 7. Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Pliki do pobrania:

 

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

Polityka Prywatności