Aktualności

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, gdy niezapłacenie faktury przez dłużnika spowodowało zaburzenie kondycji finansowej wierzyciela. Niestety te tzw."wirtualne pieniądze" na wystawionej fakturze nieraz skutkowały nawet ogłoszeniem upadłości wierzyciela. Formą rekompensaty dla wierzyciela za opóźnienie w płatnościach jest zryczałtowana kwota 40 euro, która jest należna wierzycielowi automatycznie od dłużnika już od pierwszego dnia opóźnienia w płatnościach bez potrzeby uzyskiwania tytułu egzekucyjnego czy tytułu wykonawczego.

Więcej...

bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z o.o.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zoo okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu poza pewnymi wyjątkami odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). W takiej sytuacji wierzyciel można starać się o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki zoo, która umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko wspólnikom jako dłużnikom. Daje to możliwość prowadzenie egzekucji z majątku osobistego członków zarządu.

Więcej...

skarga pauliańska

Skarga Pauliańska umożliwia wierzycielowi wytoczenie powództwa w sytuacji, gdy dłużnik działając z pokrzywdzeniem wierzyciela dokonał czynności prawnej np. przeniósł własność nieruchomości na osobę trzecią, która otrzymała w zamian za to korzyść majątkową (art. 527 i nast. Kodeksu Cywilnego). Prowadzi to do uznania takiej czynności za bezskuteczną. Daje to wierzycielowi szansę na zaspokojenie się z majątku dłużnika, który formalnie został przepisany uprzednio na osobę trzecią.

Więcej...

postępowanie zabezpieczające

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 492 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego). Postępowanie zabezpieczające pozwala na zabezpieczenie majątku dłużnika przed uzyskaniem klauzuli wykonalności przeciwko temu dłużnikowi.

Więcej...

Przedawnienie roszczeń

Mój dług przedawnił się...Czego domaga się ode mnie komornik..? Dlaczego firma windykacyjna przesyła mi kolejne wezwanie do zapłaty..? Niestety bardzo często są to pytania dłużników, którzy nie mają elementarnej wiedzy prawnej w tym zakresie. Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w kodeksie cywilnym. Zgodnie z treścią art.118 Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi lat 6, a jeżeli chodzi o roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz świadczeniami okresowymi np.

Więcej...

umorzenie postępowania egzekucyjnego a umorzenie długu

Z powodu niewiedzy ludzie często utożsamiają umorzenie postępowania egzekucyjnego z umorzeniem długu. Dlaczego? Powiem szczerze, że nie wiem, gdyż są to dwie zupełnie inne sytuacje. Z  umorzeniem postępowania egzekucyjnego spotykamy się najczęściej, gdy komornik sądowy prowadzący postępowanie stwierdzi, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej niż koszty egzekucyjne (art.824 §1 pkt 3 kpc), czyli np. gdy wysokość odsetek miesięcznych przewyższa kwoty egzekwowane przez komornika albo gdy dłużnik formalnie nie ma żadnego majątku tj.

Więcej...

Strony

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

Polityka Prywatności