Windykator a komornik

W nawiązaniu do wielu pytań postanowiłem napisać artykuł o różnicach pomiędzy windykatorem a komornikiem sądowym. Jak już widać po nagłówku nie możemy utożsamiać tych dwóch podmiotów. Pomiędzy nimi występują pewne podobieństwa, ale i  różnice. Windykator windykuje długi, a komornik je egzekwuje. Przyświeca im jeden cel – odzyskanie środków od dłużnika. Podstawą działania windykatora jest pełnomocnictwo udzielone przez wierzyciela. Podejmowanie czynności bez takiego umocowania może narazić windykatora na odpowiedzialność karną oraz finansową. Co istotne windykator działa także w ramach wspomnianego pełnomocnictwa np. jeżeli wierzyciel nie upoważnił go do odbierania wpłat gotówkowych od dłużnika nie powinien on tego czynić. Pełnomocnictwo może być udzielone na z góry określony czas albo bezterminowo. Dobry windykator to skuteczny windykator. W społeczeństwie panuje przekonanie, że dłużnikami są z reguły osoby niewykształcone, z tzw. „nizin społecznych”. Nic bardziej mylnego. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie spotykałem się i spotykam w dalszym ciągu się z dłużnikami, którzy są adwokatami,radcami prawnymi, lekarzami czy prezesami dużych spółek. Znajomość przepisów prawa znacznie ułatwia mi negocjacje z takimi osobami. Dlatego dobry windykator to mediator, który zna obowiązujące przepisy prawne.
Zupełnie inaczej działa komornik sądowy. Jest on funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i pod jego nadzorem (nie jest on pracownikiem sądu, chodź tak było kiedyś). Wierzyciel, aby móc skierować sprawę do komornika musi dysponować tytułem wykonawczym, którym zgodnie z art. 776 kpc jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co ważne wierzyciel wszczynając postępowanie egzekucyjne u komornika zostawia w aktach oryginał tytułu wykonawczego, co uniemożliwia złożenie jednocześnie kilku wniosków egzekucyjnych u różnych komorników. Komornik działa bez zgody dłużnika a contrario do windykatora, który do prowadzenia negocjacji musi mieć zgodę dłużnika chociażby wyrażoną w sposób dorozumiany. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik może dokonać m.in. zajęcia wynagrodzenia za pracę, wierzytelności,rachunków bankowych, ruchomości, świadczeń emerytalno-rentowych czy nieruchomości dłużnika. Działania komornika są bardziej uciążliwe dla dłużnika aniżeli działania windykatora. Jednakże komornik nie jest uprawniony do wstrzymania odsetek czy umorzenia części długu w przeciwieństwie do windykatora, który za zgodą wierzyciela może to uczynić. Warto zwrócić uwagę, że uzyskanie tytułu wykonawczego jest procesem wielomiesięcznym. Z punktu widzenia wierzyciela istotne jest to, że windykator może rozpocząć swoje czynności znacznie szybciej niż komornik np. z dniem wystawienia faktury, która nawet nie jest jeszcze wymagalna (tzw. monitoring płatności). Jest to o tyle ważne, że w czasie uzyskiwania przez wierzyciela tytułu wykonawczego „sprytny” dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, co może negatywnie wpłynąć na odzyskanie długu. Warto również wspomnieć o dość wysokich kosztach zdobycia tytułu wykonawczego, które zależą od wartości przedmiotu sporu. Koszty te wynikają wprost z odpowiednich rozporządzeń adwokackich czy radcowskich. Obciążają one de facto dłużnika, ale jedynie w sytuacji skutecznie przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego. W razie bezskuteczności egzekucji zaliczkowane przez wierzyciela kwoty zwiększają sumę, którą dłużnik jest obowiązany zwrócić. W Polsce istnieje wiele kancelarii windykacyjnych i komorniczych. Niestety wśród kancelarii komorniczych wiele jest takich, które prowadzą działania na tzw. „przemiał”, który polega eufemistycznie mówiąc na „nienależytym przykładaniu się do prowadzonej sprawy”. Cechuje to przede wszystkim duże kancelarie, które obsługują kilkanaście tysięcy spraw.
Reasmując działania windykatora są znacznie szybsze, mniej sformalizowane i pochłaniają mniej środków pieniężnych wierzyciela. Windykacja jest alternatywą dla postępowania sądowego. Jednakże komornik ma znacznie więcej instrumentów prawnych do przymuszenia dłużnika do spłaty zadłużenia. Skuteczny i znający przepisy windykator pozwoli wierzycielowi "zaoszczędzić" koszty związane z postępowaniem sądowym i finalnie zwindykować cały dług bez potrzeby angażowania komornika. Niestety nie zawsze jest to możliwe, a wtedy sprawą powinien zająć się komornik. Bez względu na podjętą decyzję wierzyciela czy to na przekazanie sprawy do windykacji czy do komornika najważniejsze jest szybkie działanie zgodnie z maksymą „czas to pieniądz”. Brak podejmowania jakichkolwiek działań przez wierzyciela np. z uwagi na wieloletnią znajomość z dłużnikiem często skutkuje brakiem możliwości zwindykowania czy wyegzekwowania długu.
 

Kategoria: 

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: