Przedawnienie roszczeń

Mój dług przedawnił się...Czego domaga się ode mnie komornik..? Dlaczego firma windykacyjna przesyła mi kolejne wezwanie do zapłaty..? Niestety bardzo często są to pytania dłużników, którzy nie mają elementarnej wiedzy prawnej w tym zakresie. Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w kodeksie cywilnym. Zgodnie z treścią art.118 Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi lat 6, a jeżeli chodzi o roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz świadczeniami okresowymi np. odsetkami termin przedawnienia wynosi lat 3, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepis szczególny stanowi inaczej chociażby odnośnie roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy lokalu o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu, które przedawniają się z upływem 1 roku. Ponadto, roszczenia w związku z niezapłaceniem biletu za jazdę na "gapę" przedawniają się z upływem 1 roku.  Jak widać, przedawnienie jest niewątpliwie instrumentem działającym na korzyść dłużnika. Ustawodawca biorąc pod uwagę interes wierzyciela przewidział także sytuacje, kiedy wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia. Są one określone w art. 123 §1 Kodeksu Cywilnego m.in wydanie przez sąd nakazu zapłaty, wszczęcie postępownia egzekucyjnego przez komornika sądowego, uznanie roszczenia przez dłużnika czy wszczęcie mediacji. Skutkują one przerwaniem biegu przedawnienia, a następnie termin ten biegnie od nowa. Istotnym jest, że każda egzekucja komornicza, w tym również bezskuteczna powoduje przerwanie biegu przedawnienia do  lat 6. Jednakże, jeżeli chodzi o świadczenia okresowe np. odsetki termin ten wynosi 3 lata (art. 125 §1 Kodeksu Cywilnego). Od 9 lipca 2018 dłużnik nie będzie już musiał osobiście podnosić zarzutu przedawnienia, gdyż sąd będzie uwzględniał je z urzędu poza wyjątkiem określonym w art. 1171 §1 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1104) Powyższa nowelizacja skróciła także termin przedawnienia z lat 10 do 6. Warto również przytoczyć, że przedawnienie roszczenia nie powoduje wygaśnięcia czy umorzenia długu. Taka wierzytelność funkcjonuje w obrocie jako zobowiązanie naturalne tzn. takie, które dłużnik może spełnić dobrowolnie, lecz nie musi. Nie pozbawia to wierzyciela możności dochodzenia wierzytelności, gdyż może on w dalszym ciągu np. wysyłać wezwania do zapłaty, wysyłać smsy, wykonywać telefony do dłużnika, przekazywać sprawę do obsługi windykatorom terenowym czy umieszczać dane dłużnika w rejestrach dłużników. Dłużnik, aby uniknąć takich przykrych sytuacji powinien spłacić swój dług. Pamiętajmy, że zgodnie z łacińską paremią pacta sunt servanda "umów należy dotrzymywać" dłużnik obowiązany jest do wykonania ciążącego na nim obowiązku wynikającego z zawartej umowy, czyli spłaty długu.

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

  • Adres: 
    ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58 ( 2piętro )
    20-060 Lublin
  • Telefony: 

    796 819 225

  • Adresy e-mail: